Totalentreprenader & ombyggnader
Snickerier & fastighetsservice

Verksamhetspolicy

Vi skall alltid uppfylla våra kunders krav på kvalitet och miljö, avseende de produkter och tjänster som vi tillhandahåller. Resultatet på våra uppdrag skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att göra afffärer med oss.

Vårt arbete med ständiga förbättringar för att förhindra och förebygga miljöskador, samt att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter, är för oss en självklarhet.

Nöjda kunder, korta beslutsvägar, laganda, ärlighet, stort egenansvar och kunnande, är grundstenarna i vårt företag. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Detta innebär att rekrytering, kompetensutveckling, engagemang och motivation, tillsammans med systematiskt arbetsmiljöarbete har högsta prioritet.

 

Krav på våra samarbetspartners

 • Ta del av och följa vår arbetsmiljöpolicy och verksamhetspolicy.
 • Ta del av och följa upprättad miljöplan/arbetsmiljöplan på entreprenader.
 • Ta hand om och sortera eget avfall, att farligt avfall sorteras samt transporteras rätt.
 • Att personliga skydd används.
 • Att skydd för allmänhet är tillfredställande.
 • Ta fram säkerhetsblad vid användande av kemikalier.
 • Att ha utbildning och fylla i protokoll vid heta arbeten.
 • Att ha en branschanpassad företagsförsäkring.
 • Att uppfylla gällande lagar, förordningar, föreskrifter och övriga branschregler.
 • Att hålla tider, rätt produkt, rätt pris.
 • Att slutfakturera snarast när arbetet är klart.
 • Att redovisa en miljöpolicy.
Arbetsmiljöpolicy

Syftet tillika målet med arbetet är att på ett strukturerat och planlagt sätt eliminera risker på arbetsplatsen samt sträva efter att förebygga belastningsskador till gagn för både den enskilde och företaget.

Det är företagets skyldighet att tillse att vi lever upp till de krav som lagstiftningen ställer i form av konkreta krav såväl som förhållningssätt.

Detta åstadkommer vi genom regelbundna skydds- och brandronder samt årlig uppföljning och redovisning av bland annat tillbud och olycksfall.

En gång per år genomförs en personalundersökning där samtliga medarbetares syn på arbetsmiljön skall kartläggas, analyseras och utvärderas till hjälp för framtida förbättringsåtgärder.

Företaget skall arbeta för att förebygga kränkande särbehandling, vilket aldrig kan accepteras, oavsett vem eller vilka som drabbas.

KONTAKT
GISAB
Kallebäcksvägen 2
412 75 Göteborg
    info@gisab.se
  031-40 20 75